1. Administratorem Państwa danych osobowych jest AC Damian Leśniewski, ul. Wrzosowa 22 Kopalnia, 42-274 Konopiska, NIP: 8952232294 , REGON: 389490770, wpisana do CEIDG.
 2. Państwa Dane osobowe będą przetwarzane w celu korzystania z usług na podstawie RODO Art. 6 ust. 1 lit.
  a) na podstawie zgody (kiedy wyrażana jest zgoda na kontakt z naszej strony, a dane (imię, mail i/lub telefon) pozostawione poprzez formularz kontaktowy Szybki kontakt na Witrynie),
  b) niezbędne do wykonania umowy i świadczenia usługi,
  c) niezbędne do realizacji obowiązku prawnego Administratora,
  d) niezbędne do ochrony Państwa interesów,
  f) niezbędne do ochrony interesów Administratora.
 3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.
 4. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat lub dłużej, o ile będą tego wymagały i pozwalały na to przepisy prawa w szczególnych przypadkach.
 5. Posiadają Państwo prawo do: dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych.
 6. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu właściwego w sprawie ochrony danych osobowych.
 7. W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.
 1. Rozporządzenie (RODO) - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 2. Serwis/Witryna - domena strefadobregoklimatu.pl.
 3. Urządzenie końcowe - urządzenie elektryczne lub elektroniczne przeznaczone do zapewniania telekomunikacji oraz do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci telekomunikacyjnej,
 4. Dane Osobowe - informacje pozwalające na zidentyfikowanie osoby, której dotyczą,
 5. Umowa/Usługa - umowa o świadczenie usług zawierana przez Usługobiorcę z Usługodawcą,
 6. Użytkownik - osoba fizyczna będąca odbiorcą Witryny lub/i usługobiorca,
 7. Usługodawca - AC Damian Leśniewski, ul. Wrzosowa 22 Kopalnia, 42-274 Konopiska, NIP: 8952232294 , REGON: 389490770.
 8. Administrator Danych - oznacza podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami
  (w rozumieniu art. 26 RODO) ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych,
 9. Procesor/Przedmiot przetwarzający - podmiot, któremu Administrator powierzy przetwarzanie danych.
 1. Witryna używa cookies niewielkich plików tekstowych wysyłanych przez serwer www i przechowywanych przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Informacje, które są gromadzone mogą dotyczyć adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego Szybki kontakt.
 3. Cookies, które są przetwarzane analizują anonimowe informacje na temat używania Witryny. Cookies pomagają poprawiać funkcjonalność witryny i dostosować ją do oczekiwań i potrzeb osób odwiedzających. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies te służą do przechowywania informacji, np. czasu rozpoczęcia bieżących odwiedzin albo z jakiej witryny trafiła,
 4. Użytkownik przeglądający Witrynę powinien poprzez modyfikację ustawień swojej przeglądarki internetowej zarządzać cookies. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna w dokumentacji danej przeglądarki internetowej. Informujemy, że może to jednak wpłynąć na pogorszenie jakości działania witryny przez brak zbierania cookies i odczytywania na ich podstawie informacji.
 5. Na Witrynie mogą być wykorzystywane następujące pliki cookies:
  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu,
  np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć
  w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień
  i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 1. Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa każdemu Użytkownikowi Witryny. Korzystanie z Witryny jest równoznaczne z akceptacją warunków Polityki Prywatności.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  b) zgodnie z wdrożoną dokumentacją,
  c) w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika w Serwisie,
  d) w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą zgodnie z klauzulą informacyjną.
 3. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji korzystania z Witryny.
 5. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrożenia oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania Danych Osobowych oraz ryzyko naruszenia praw, których dane dotyczą, Administrator zapewni adekwatne środki techniczne i organizacyjne, zgodnie z art. 32 Rozporządzenia w celu ochrony danych osobowych.
 6. Administrator zobowiązuje się do wyboru Podmiotów przetwarzających koniecznych do realizacji umowy, które oferują wystarczającą gwarancję wdrożenia właściwych środków technicznych i organizacyjnych w sposób, który zapewni przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownikowi zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem art. 28 Rozporządzenia
 7. Administrator zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Użytkowników o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania danych osobowych, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych.
 8. Administrator nie jest odpowiedzialny za udostępnienie powierzonych Danych Osobowych osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem tych danych osobowych w przypadku, gdy przyczyną powyższego jest działanie bądź zaniechanie Użytkownika, polegające w szczególności na udostępnieniu informacji autoryzujących dostęp do usługi osobom trzecim, a także każdym innym zachowaniu dotyczącym usługi Użytkownika.
 9. Użytkownik gwarantuje, że Dane osobowe zostały pozyskane, przetwarzane w celach w sposób zgodny z prawem oraz że Administrator nie przetwarza więcej Danych Osobowych niż to konieczne do spełnienia tych celów.
 10. Serwis może zawierać odnośniki (hiperłącza) do innych stron internetowych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za stosowaną przez te strony politykę prywatności i sposoby ochrony danych osobowych.
 11. Użytkownik, aby uniknąć zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do sieci Internet, w program antywirusowy. Program taki winien być stale aktualizowany.
 12. Administrator zaleca korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych. W przypadku korzystania przez Użytkownika ze starszych wersji przeglądarek lub/i innych niż najnowsze, które są dostępne, Administrator nie gwarantuje poprawnego działania Witryny.
 13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian niniejszej Polityki Prywatności. Zmiany obowiązują od daty wskazanej w zmienionej Polityce Prywatności, nie wcześniej jednak, niż od dnia opublikowania zmienionej Polityki Prywatności na stronie strefadobregoklimatu.pl/bezpieczenstwo

Szanowni Państwo,mając na względzie bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, zgodnie z Art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 2016-05-04), dalej RODO, informujemy:


listopad 2021

NIP: 8952232294

REGON: 389490770


AC Damian Leśniewski

adres rejestrowy: ul. Wrzosowa 22 Kopalnia, 42-274 Konopiska

+48 721 337 628

Marka strefadobregoklimatu.pl należy do firmy AC Damian Leśniewski.

Damian Leśniewski

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.To nic strasznego. Jeśli masz ochotę, sprawdź i dowiedz się więcej.
więcej